Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Helende Halte is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Wij zorgen ervoor dat uw privacy zo goed mogelijk beschermd wordt zodat u zich geen zorgen om hoeft te maken.

 

De plichten van de praktijk:

- Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

   o voor therapeutische zorgverlening;

   o voor doelmatig beheer en beleid;

   o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

- Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

- U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.

Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

- Alle medewerkers binnen Helende Halte zijn verplicht om uw persoonsgegevens te

beschermen.

- Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Niemand anders

dan medewerkers van Helende Halte en de boekhouder hebben toegang tot deze

gegevens.

- Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en verplicht is voor

goede zorgverlening en volgens de zorgwetten.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

-  Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

-  Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander

daardoor niet wordt geschaad).

-  Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

-  Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan

alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

-  Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

-  Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een mail/brief kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger indien u deze persoon daarvoor schriftelijk machtigd.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden.

De medewerkers van Helende Halte hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

 

Contact

Mocht u na het lezen van deze regelementen nog vragen/opmerkingen hebben dan kunt u zich wenden tot de contact personen van de praktijk: Ralph Schmidt (ralph@helendehalte.nl) of Sandra Klous (sandra@helendehalte.nl).